Všeobecný návštevný poriadok a bezpečnostné upozornenia

Prevádzkový poriadok

 1. Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým k predchádzaniu úrazom. Je viditeľne umiestnený v areáli Zvoničky. 
 2. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka z via ferrát.
 3. Lezenie na ferratách je na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitného výstroja, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá prevádzkovateľ ferrát žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Prevádzkovateľ nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.
 4. Na via ferratových zaistených cestách hrozí riziko pádu a riziko padajúcich skál s následkami ťažkého poranenia až smrti. 
 5. Lezenie na ferratách je určené pre návštevníkov vybavených základným certifikovaným ferratovým setom: sedací horolezecký úväz (prípadne celotelový), tlmič pádov, horolezecká prilba. Taktiež odporúčame používať rukavice a pevnú turistickú obuv.
 6. Začiatočníci a neskúsení návštevníci via ferrát môžu liezť na ferratách len s oprávnenou osobou: horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA.
 7. Horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA sa pri poskytovaní služieb riadi štandardami, ktoré vydáva ich stavovská organizácia. Horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA počas poskytovania služby nesú zodpovednosť za sprevádzané osoby. Oprávnené osoby majú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené klientovi. 
 8. Všetkým návštevníkom odporúčame doplnkové úrazové poistenie.

Povinnosti návštevníkov

 1. Každý návštevník via ferrát je povinný si pri svojej prvej návšteve pozorne prečítať prevádzkový poriadok a zobrať ho na vedomie. Návštevník je povinný ho dodržiavať. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov ferrát (turisti, deti, sprievod detí a pod.).
 2. Návštevník je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi ferratového centra nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť a zdravie alebo bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov via ferrát, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností sa podieľať na ich odstránení.
 3. Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojho výstroja. Pri lezení je možné používať iba výstroj určený pre tento šport (s označením UIAA, CE) a je dôležitá profesionálna manipulácia s ním, nakoľko len takto je možné eliminovať pravdepodobnosť ublíženia, či vážnych zranení lezca alebo  prípadne iných osôb, v extrémnych prípadoch dokonca smrteľných.

Zákazy

 1. Je zakázané pohybovať sa po ferrate bez zaistenia a mimo trasy vymedzenej istiacim reťazcom.
 2. Zákaz vstupu detí do 15 rokov bez sprievodu a trvalého dozoru dospelej osoby, alebo v rámci organizovanej skupiny, pod vedením skúseného inštruktora, ktorý za ne zodpovedá.
 3. Do ferratového areálu je zakázaný vstup a pohyb osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a taktiež je zakázané konzumovať alkohol v priestoroch určených na šport.
 4. Zakazuje sa vstupovať so psami na technické zabezpečovacie zariadenia ferraty. Na území via ferraty môžu návštevníci vodiť psy len na vôdzke. 
 5. Zákaz usporadúvania hromadných športových podujatí a organizovaných akcií. (Tieto aktivity podliehajú samostatnému súhlasu vlastníka via ferrát.)  
 6. Zákaz vstupu na ferratu v období sezónnej uzávery.
 7. Zákaz vstupu na feratu počas búrky, silného vetra, námrazy.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zranenia a škody spôsobené rizikovými faktormi charakteristickými pre pohyb na ferratách.
 • Prevádzkovateľ, alebo ním poverené osoby, sú oprávnení vykázať z priestorov ferraty osoby porušujúce poriadok, nedodržujúce zásady a ohrozujúce ostatných návštevníkov alebo osoby poškodzujúce zariadenia na ferrate.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky technických zabezpečovacích zariadení ferraty/ lán, mostov, oceľových stúpačiek, drevených prvkov, kotviacich bodov atď..
 • Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne alebo trvalo uzavrieť jednotlivé ferraty v prípade, ak si to jej stav alebo aktuálna situácia vyžaduje a informovať o tom prostredníctvom tlače a médií návštevníkov.

Zásady bezpečného lezenia

Klasifikácia obťažnosti ferratových ciest v areáli ZVONIČKA  (A, B, C)

A – ľahká zaistená ferratová cesta

B – stredne ťažká zaistená ferratová cesta

C – ťažká zaistená ferratová cesta

 1. Pri pohybe na ferrate používajte predpísanú  certifikovanú ferratovú výstroj / horolezecká prilba, horolezecký sedací úväz, tlmič pádu s karabínami/.
 2. Pred nástupom na via ferratu si vždy starostlivo skontrolujte vybavenie.
 3. Nikdy nelezte sami.
 4. Ferraty sú jednosmerné, protismerný postup je dovolený len v prípade núdzovej situácie.
 5. Neopúšťajte nikdy trasu ferraty a istiaceho lana.
 6. Na ferratách sa nepredbiehajte, netlačte sa na lezca pred vami a buďte tolerantný.
 7. Pred lezením je potrebné zvážiť svoje schopnosti a rovnako aj zdravotný stav. Nikdy sa nepreceňujte!!! Začiatočníci by mali začínať ľahšími trasami a postupne zvyšovať ich náročnosť.
 8. Keď je mokro, námraza, sneh, náročnosť jednotlivých ferrát sa zvyšuje. 
 9. Nevstupujte na ferratu pri hroziacej búrke (ferrata je bleskozvod!). Majte na pamäti všetky únikové cesty z ferraty a keď sa zhorší počasie, opustite cestu skôr.
 10. Pri lezení s batohom použite celotelový úväz, alt. sedací úväz + prsný úväz spojený centrálnou slučkou. A to preto, aby v prípade pádu nedošlo k pretočeniu tela hlavou dolu.
 11. Pri pohybe musíte byť istený vždy dvoma karabínami.
 12. Karabíny si pri výstupe tlačte rukou po lane a majte ich „vždy na očiach“.
 13. Pri prepínaní karabín buďte vždy jednou karabínou zaistený na istiacom lane.
 14. Keď prileziete k istiacej kotve, najskôr si nájdite dobré stupy na nohy a stabilne sa postavte, následne precvaknite nad kotvu jednu karabínu, potom druhú karabínu (nikdy nie obe naraz).
 15. Starostlivo si kontrolujte pri precvakávaní dovretie zámky karabíny.
 16. Pri kolmom/vertikálnom pohybe lezca po oceľovom lane dodržujte rozstup dvoch istiacich polí medzi kotvami, aby sa lezci v prípade pádu vzájomne nezranili.
 17. Pri vodorovnom/horizontálnom pohybe platí zásada jeden lezec na jednom poli medzi istiacimi kotvami.
 18. Skúsenejší lezie prvý tak, aby mohol dobre zhora kontrolovať nováčika pod sebou a včas mu poskytnúť pomoc.
 19. Pri vyhýbaní a obiehaní si vopred dohodnite miesto a spôsob tak, aby nedošlo k ohrozeniu žiadneho z lezcov.
 20. Pri vyhýbaní zostaňte vždy zaistený.
 21. Od lezcov, ktorí nedodržiavajú pravidlá, si v záujme vlastnej bezpečnosti udržujte náležitý odstup.
 22. Ak máte odsedávaciu slučku, používajte ju len keď odpočívate a nezabudnite si ju pri lezení odcvaknúť.
 23. Pri lezení s menšími deťmi odporúčame používať celotelový úväz a pomocné istiace lano. Na ferratu je povolené vstupovať deťom len v sprievode a pod dozorom dospelej osoby.
 24. Vstup povolený deťom od 8 rokov v sprievode dospelej osoby.
 25. Pri pohybe po lanovom moste a na lanovej sieti dodržujte predpísané povolené maximálne zaťaženie technických zariadení a maximálny povolený počet osôb — daný prevádzkovateľom via ferrát.

V prípade poruchy technického zariadenia to oznámte personálu BUFETU Zvonička!

V prípade úrazu kontaktujte personál BUFETU Zvonička.

Hasiči  150

SOS  112

Otváracie hodiny: na ferratách sa povoľuje pohybovať len počas dňa, v čase od hodiny po východe slnka, po hodinu pred západom slnka.


Detský via ferratový areál Zvonička vybudovalo mesto Nová Baňa za finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja, OOCR Gron.

Povinnú výbavu – via ferratový set je možné si požičať v BUFETE Zvonička.

Výstavbu via feratového areálu realizoval a navrhol Pavol Rajčan so svojím tímom. Statiku zabezpečil Ing. Pavol Kohútiar. Na dodávkach materiálu a služieb sa podieľali PIPER SLOVAKIA, s.r.o., a-max sk, s.r.o, ALLMEDIA spol. sr.o, ilustrácia a grafický design MgA. Mária Fučelová, výkopové práce Andrej Slašťan.